NT Work From Home 79

อยู่บ้าน ก็ทำงานได้...สำหรับแอปใช้งานประชุมออนไลน์

 


*แพ็กเกจดังกล่าวเฉพาะการใช้งานแอป Cisco WebEx Meetings, Google Hangout และ ZOOM เท่านั้น หากมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ระบบจะคิดค่าบริการจากแพ็กเกจหลัก หรือแพ็กเกจเสริมปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
ยกเลิกแพ็กเกจ กด *8210*001# โทรออก

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 67

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เงื่อนไขแพ็กเกจเสริม “NT Work From Home 79”แบบรายเดือน
 • สมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67
 • ค่าสมัครบริการแพ็กเกจเสริม “NT Work From Home 79” ไม่รวมค่า license ในการใช้งานแอปพลิเคชั่น
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อน จึงจะสมัครแพ็กเกจเสริมได้
 • แพ็กเกจเสริม “NT Work From Home 79” แบบรายเดือนสามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลัก
 • ในช่วงระยะเวลารับสิทธิ์แพ็กเกจเสริม “NT Work From Home 79” ให้สิทธิ์เข้าใช้งาน Web Conference จำนวน 3 แอปพลิเคชั่น ฟรี ไม่จำกัดปริมาณที่อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 10 Mbps. ได้แก่ Cisco WebEx Meetings, Google Hangout และ ZOOM โดยไม่คิดค่าอินเทอร์เน็ตและไม่ตัดอินเทอร์เน็ตจากแพ็กเกจหลักหรือแพ็กเกจเสริมของผู้ใช้บริการ
 • แพ็กเกจเสริม “NT Work From Home 79”  ไม่ครอบคลุมการใช้งานนอกแอปพลิเคชั่น Cisco WebEx Meetings, Google Hangout และ ZOOM โดยการใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตและตัดสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตจากแพ็กเกจหลักหรือแพ็กเกจเสริมของผู้ใช้บริการ
 • แพ็กเกจเสริม “NT Work From Home 79” ไม่รวมการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
 • การใช้งาน Application Cisco WebEx, Google Hangout และ ZOOM รองรับเฉพาะการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น
 • สิทธิ์ใช้งานบนแอปพลิเคชั่น Cisco WebEx, Google Hangout และ ZOOM ในช่วงระยะเวลาตามแพ็กเกจเสริม “NT Work From Home 79” รายละเอียด ดังนี้
 • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริม นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “NT Work From Home 79” วันที่ 1 เม.ย. 67 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 1 พ.ค. 67 เวลา 10.00 น.
 • ระยะเวลาใช้บริการแพ็กเกจเสริม จะไม่ขยายตามระยะเวลาที่ขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust) หรือถูกระงับใช้บริการ (Suspended-Debt)
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกแพ็กเกจเสริม (Delete SO)/ เปลี่ยนเจ้าของ (Change Owner)/ เปลี่ยนระบบ (Swap Service)/ ขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust)/ ถูกระงับใช้บริการ (Suspended-Debt)/ โอนย้ายเครือข่าย (Port Out)/ ขอยกเลิกบริการ (Disconnected-Cust) / ถูกยกเลิกบริการ (Disconnected-Debt) ก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมจะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลัก
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจเสริมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์
 • แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์เน็ตผ่าน Hotspot ที่ผิดจากการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติหรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใดๆ ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งาน หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดปริมาณ ลดความเร็ว หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ