บริการเครื่องซ่อม


การรับประกันอุปกรณ์
1 ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่โทรศัพท์เครื่องและอุปกรณ์เสริมชำรุด เนื่องจากการผลิตหรือเกิดจากชิ้นส่วนภายในตัวเครื่อง ชำรุดจากบริษัทผู้ผลิต
 • 12 เดือน สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • 6 เดือน สำหรับชิ้นส่วนและอุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ ชุดหูฟัง เป็นต้น
 • 90 วัน สำหรับสื่อบันทึกซอฟต์แวร์ เช่น ซีดีรอม การ์ดหน่วยความจำ (อุปกรณ์ Nokia เท่านั้น)
 
2 ชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมจะได้รับการรับประกัน ตามเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาการรับประกัน

การชำรุดบกพร่องจากสาเหตุต่อไปนี้ ไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 • การใช้งานที่ผิดวิธี หรือการแปรสภาพตัวเครื่องจากปกติของตัวเครื่อง หรือการดัดแปลงการใช้งาน
 • ความเสียหายอันเกิดจากกระแสไฟที่จ่ายเกินเข้าเครื่อง ความเสียหายอันเกิดจากการตกหล่น หรือกระทบ กระเทือนอย่างรุนแรงการเปลี่ยนแก้ไข หรือซ่อมโดยไม่ใช่ช่างของบริษัทฯ
 • ความเสียหายอันเกิดจากเครื่องถูกน้ำ
 • ความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ
 • ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลง
 • ความสึกกร่อนของอุปกรณ์อันเกิดจากสภาพผิดปกติของสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่เครื่องตั้งอยู่
 • การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันอาจขึ้นอยู่กับผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิต สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารเงื่อนไขการรับประกันภายในบรรจุภัณฑ์

 
การเคลมสินค้า
อุปกรณ์ที่ชำรุดก่อนการขายสินค้า ให้หน่วยงานขาย รวบรวมอุปกรณ์สินค้าครบชุด มีสภาพบรรจุภัณฑ์สมบูรณ์ ห้ามขีดเขียนหรือ ทำสัญลักษณ์บนกล่อง

หลักฐานประกอบการส่งซ่อม

 • ใบเสร็จที่ซื้อสินค้า my หรือ สำเนาฯ
 • อุปกรณ์ หรือ accessories ที่ชำรุด