แพ็กเกจเสริม  ฟินเว่อร์


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 65
เช็คแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน กด *906*00# แล้วกดโทรออก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 65
 • แพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการ my แบบเติมเงินเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้แพ็กเกจหลัก my แบบเติมเงินก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงินได้ และระบบจะคิดค่าใช้บริการจากโบนัสที่ได้รับ แพ็กเกจเสริม และแพ็กเกจหลักตามลำดับ
 • การสมัครแพ็กเกจเสริมสำหรับผู้ใช้บริการ my แบบเติมเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตก่อน และจะถือว่าสมัครแพ็กเกจสำเร็จและได้รับสิทธิ์ใช้งานตามแพ็กเกจเสริมก็ต่อเมื่อ ได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร จึงจะสามารถเปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว หากมีการใช้งานเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ ณ ขณะนั้น
 • แพ็กเกจเสริม "my ฟินเว่อร์" สามารถสมัครใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบเติมเงินได้ทุกแพ็กเกจ
 • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริม "my ฟินเว่อร์" นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ เช่น ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “my ฟินเว่อร์ 159” วันที่ 1 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 2 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น.
 • ผู้สมัครแพ็กเกจเสริม my ฟินเว่อร์ จะต้องมีเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) 
 • หลังจากสิ้นสุดสิทธิ์การใช้งานของแพ็กเกจเสริม หากมีการใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
 • ระยะเวลาใช้บริการแพ็กเกจเสริม จะไม่ขยายตามระยะเวลาที่ขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust) หรือถูกระงับใช้บริการ (Suspended-Debt)
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกแพ็กเกจเสริม (Delete SO)/ เปลี่ยนเจ้าของ (Change Owner)/ เปลี่ยนระบบ (Swap Service)/ ขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust)/ ถูกระงับใช้บริการ (Suspended-Debt)/ โอนย้ายเครือข่าย (Port Out)/ ขอยกเลิกบริการ (Disconnected-Cust) / ถูกยกเลิกบริการ (Disconnected-Debt) ก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • อัตราค่าบริการ เฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งจะคิดเพิ่มตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับ ช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ 
 • อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)   ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า