เล่นเน็ตเดือนละ 100 บาท

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงิน/ย้ายค่ายมา my แบบเติมเงิน
 
รับสิทธิ์ภายใน 31 วัน นับจากวันที่เปิดเบอร์


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 67

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เงื่อนไขแพ็กเกจเสริม
 • ผู้ใช้บริการ my ที่สมัครแพ็กเกจเสริมดังกล่าวได้ เฉพาะผู้ใช้บริการที่เปิดเบอร์ใหม่ (New) และผู้ใช้บริการย้ายค่าย (Port in)  เข้าบริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) ไม่เกิน 31 วัน หลังจากที่ทำรายการสำเร็จ
 • สมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริมผ่านระบบ USSD เท่านั้น  ไม่เปิดจำหน่ายผ่านระบบ OM-MFE
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลัก แบบเติมเงิน (Prepaid) ก่อน จึงจะสมัครแพ็กเกจเสริมได้
 • ผู้ใช้บริการต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลัก
 • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบต่ออายุอัตโนมัติ 12 รอบการใช้งาน เริ่มนับรอบการใช้งานจากวันที่สมัครวันแรก ไปจนครบ 31 วัน เป็น 1 รอบ โดยระบบจะตัดเงินค่าสมัครบริการรอบการใช้งานถัดไปทุกวันที่ 31 ของการใช้งาน เวลา 24.00 น. ไปจนครบ 12 รอบ หากผู้ใช้บริการมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบตัดเงินไม่ได้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้งานแพ็กเกจเสริมต่อเนื่องได้
 • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริม จะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลัก
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ,ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกแพ็กเกจเสริม (Delete SO)/ เปลี่ยนเจ้าของ (Change Owner)/ เปลี่ยนระบบ (Swap Service)/ขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust)/ ถูกระงับใช้บริการ (Suspended-Debt)/ โอนย้ายเครือข่าย (Port Out)/(Disconnected-Cust) / ถูกยกเลิกบริการ (Disconnected-Debt) ก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าเครื่องอุปกรณ์
 • แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot ที่ผิดจากการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติหรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใดๆ ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งานดังข้างต้น หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดปริมาณ ลดความเร็ว หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

กลุ่ม my 4G เน็ตสุขใจ (แบบเติมเงิน)
 • my 4G เน็ตสุขใจ 100 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.0035 บาท/MB.
 • my 4G เน็ตสุขใจ 150 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.0049 บาท/MB.
 • my 4G เน็ตสุขใจ 200 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.0037 บาท/MB.
 • my 4G เน็ตสุขใจ 300 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.0046 บาท/MB.

กลุ่ม my 4G เน็ตสบายใจ (แบบเติมเงิน)
 • my 4G เน็ตสบายใจ 100 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.0033 บาท/MB.
 • my 4G เน็ตสบายใจ 120 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.0020 บาท/MB.
 • my 4G เน็ตสบายใจ 150 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.0049 บาท/MB.