เน็ตสุดคุ้ม เล่นได้ไม่อั้น 3G

แพ็กเกจ my 3G เน็ตสุดคุ้ม...อัพสปีด เพิ่มวัน เพิ่มโทร

 


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย. 67

แพ็กเกจ my ฟินเว่อร์...ทั้งเน็ต ทั้งโทร
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 67

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เงื่อนไขการสมัครแพ็กเกจเสริม “my 3G เน็ตสุดคุ้ม”
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 67
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อน จึงจะสมัครแพ็กเกจเสริมได้
 • แพ็กเกจเสริม “my เน็ตสุดคุ้ม” แบบเติมเงิน (Prepaid) สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบเติมเงิน (Prepaid) ได้ทุกแพ็กเกจ
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าเครื่องอุปกรณ์
 • แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot ที่ผิดจากการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติหรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใดๆ ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งานดังข้างต้น หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดปริมาณ ลดความเร็ว หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
แพ็กเกจเสริมแบบรายครั้ง สิทธิ์การใช้งานนับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “SO_Prepaid_เน็ตสุดคุ้ม_2Mbps._279บ.(ไม่รวม VAT)_31วัน” วันที่ 1 ก.พ. 67 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 2 มี.ค. 67 เวลา 10.00 น.

แพ็กเกจเสริมแบบต่ออายุอัตโนมัติ (Auto Renew) แบบเติมเงิน (SO: Prepaid)
 • เริ่มนับรอบการใช้งานจากวันที่สมัครวันแรกไปจนครบ 31 วัน เป็น 1 รอบ ระบบจะตัดเงินค่าสมัครบริการรอบการใช้งานถัดไปทุกวันที่ 31 ของการใช้งาน เวลา 23:59:59 น. ไปจบครบจำนวนรอบการใช้งานตามแพ็กเกจ
 • ทุกวันสิ้นรอบ ในเวลา 23:59:59 น. ระบบจะตัดเงินค่าสมัครแพ็กเกจเสริม (รวม VAT) ของรอบถัดไป หากผู้ใช้บริการมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอกับค่าสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริม (รวม VAT) ระบบจะตัดเงินซ้ำอัตโนมัติต่ออีก 3 วัน เมื่อเติมเงินเพียงพอ ระบบจะตัดเงินอัตโนมัติทันที เพื่อต่อรอบแพ็กเกจเสริมรอบถัดไป ทั้งนี้ ในระหว่างสิ้นรอบจนถึงเวลาที่ระบบสมัครแพ็กเกจเสริมสำเร็จ หากมีการใช้งาน ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าสมัครบริการตามแพ็กเกจหลัก หรือแพ็กเกจเสริมอื่น (ถ้ามี) หากเติมเงินไม่ทันใน 3 วัน แพ็กเกจเสริมจะถูกยกเลิก ผู้ใช้บริการต้องสมัครใหม่ (ไม่ค้างเป็น Disable ในระบบ)
 • ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจสริม “SO_Prepaid_เน็ตสุดคุ้ม_2Mbps._279บ.(ไม่รวม VAT)_ต่ออายุอัตโนมัติ6รอบ”  วันที่ 1 ก.ค. 67 เวลา 10.00 น. ใช้งานรอบที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 67 เวลา 23:59:59 น. แล้วมีเงินคงเหลือในกระเป๋า Main Balance  ไม่เพียงพอ ระบบจะตัดเงินซ้ำต่อถึงวันที่ 3 ส.ค. 67 เวลา 23:59:59 น. หากผู้ใช้บริการเติมเงินเข้ากระเป๋า Main Balance ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะตัดเงินค่าแพ็กเกจเสริม รอบที่ 2 อัตโนมัติทันที
 • การสมัครแพ็กเกจเสริมบริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานจะเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • ระยะเวลาใช้บริการแพ็กเกจเสริมจะไม่ขยายตามระยะเวลาที่ขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust) หรือถูกระงับใช้บริการ (Suspended-Debt)
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกแพ็กเกจเสริม (Delete SO)/ เปลี่ยนเจ้าของ (Change Owner)/ เปลี่ยนระบบ (Swap Service)/ ขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust)/ ถูกระงับใช้บริการ (Suspended-Debt)/ โอนย้ายเครือข่าย (Port Out)/ ขอยกเลิกบริการ (Disconnected-Cust) / ถูกยกเลิกบริการ (Disconnected-Debt) ก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมจะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าเครื่องอุปกรณ์
 • แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot ที่ผิดจากการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติหรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใดๆ ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งานดังข้างต้น หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดปริมาณ ลดความเร็ว หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


เงื่อนไขแพ็กเกจเสริม “my ฟินเว่อร์”
- สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 67
- ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมดังกล่าวได้
- สามารถสมัครใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบเติมเงิน (Prepaid) ได้ทุกแพ็กเกจ
- สิทธิ์การใช้งานโทรฟรีทุกเครือข่าย คิดจำนวนการใช้งานจริงเป็นวินาที
- แพ็กเกจเสริมแบบรายครั้ง นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “SO_Prepaid_my_ฟินเว่อร์_149” วันที่ 15 ธ.ค. 67 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 15 ม.ค. 67 เวลา 10.00 น.
- แพ็กเกจเสริมแบบต่ออายุอัตโนมัติ (Auto Renew) แบบเติมเงิน (SO: Prepaid) เริ่มนับรอบการใช้งานจากวันที่สมัครวันแรกไปจนครบ 31 วัน เป็น 1 รอบ ระบบจะตัดเงินค่าสมัครบริการรอบการใช้งานถัดไปทุกวันที่ 31 ของการใช้งาน เวลา 23:59:59 น. ไปจบครบจำนวนรอบการใช้งานตามแพ็กเกจ 
ทุกวันสิ้นรอบ ในเวลา 23:59:59 น. ระบบจะตัดเงินค่าสมัครแพ็กเกจเสริม (รวม VAT) ของรอบถัดไป ระบบจะตัดเงินซ้ำอัตโนมัติต่ออีก 3 วัน เมื่อเติมเงินเพียงพอ ระบบจะตัดเงินอัตโนมัติทันที เพื่อต่อรอบแพ็กเกจเสริมรอบถัดไป ทั้งนี้ ในระหว่างสิ้นรอบจนถึงเวลาที่ระบบสมัครแพ็กเกจเสริมสำเร็จ หากมีการใช้งาน ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าสมัครบริการตามแพ็กเกจหลักหรือแพ็กเกจเสริมอื่น (ถ้ามี)  หากเติมเงินไม่ทันใน 3 วัน แพ็กเกจเสริมจะถูกยกเลิก ผู้ใช้บริการต้องสมัครใหม่ (ไม่ค้างเป็น Disable ในระบบ) ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “SO_Prepaid_my_ฟินเว่อร์_139_ต่ออายุอัตโนมัติ6รอบ” วันที่ 15 ธ.ค. 67 เวลา 10.00 น. ใช้งานรอบที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 14 ม.ค. 67 เวลา 23:59:59 น. แล้วมีเงินคงเหลือในกระเป๋า Main Balance ไม่เพียงพอ ระบบจะตัดเงินซ้ำต่อถึงวันที่ 17 ม.ค. 67 เวลา 23:59:59 น. หากผู้ใช้บริการเติมเงินเข้ากระเป๋า Main Balance ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะตัดเงินค่าแพ็กเกจเสริม รอบที่ 2 อัตโนมัติทันที
- ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานจะเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลัก ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
- กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้งานก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
- ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมจะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
- อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
- อัตราค่าบริการแพ็กเกจเสริมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
- ระยะเวลาใช้บริการแพ็กเกจเสริมจะไม่ขยายตามระยะเวลาที่ขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust) หรือถูกระงับใช้บริการ (Suspended-Debt)
- กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกแพ็กเกจเสริม (Delete SO)/ เปลี่ยนเจ้าของ (Change Owner)/ เปลี่ยนระบบ (Swap Service)/ ขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust)/ ถูกระงับใช้บริการ (Suspended-Debt)/ โอนย้ายเครือข่าย (Port Out)/ ขอยกเลิกบริการ (Disconnected-Cust) / ถูกยกเลิกบริการ (Disconnected-Debt) ก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
- ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าเครื่องอุปกรณ์
- แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot ที่ผิดจากการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติหรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา
- ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใดๆ ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งานดังข้างต้น หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดปริมาณ ลดความเร็ว หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%