ย้ายค่าย/เปิดเบอร์ใหม่แบบรายเดือน

 


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เงื่อนไขการรับสิทธิ์สมัครใช้บริการแพ็กเกจ “my_Special-New_100”

1. ผู้ใช้บริการที่จะได้รับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจ ได้แก่ ผู้ใช้บริการที่เปิดเบอร์ใหม่ my แบบรายเดือน (Postpaid) รับฟรี* Sim Card บริการ my แบบรายเดือน (Postpaid), ผู้ใช้บริการที่ย้ายค่ายมา my แบบรายเดือน ที่โอนย้ายสำเร็จระหว่างวันนี้ - 30 มิ.ย. 66 เท่านั้น
2. ผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นรายเดือน (Pre to Post) สำเร็จภายในวันนี้ - 30 มิ.ย. 66 เท่านั้น ผู้ใช้บริการระบบรายเดือนที่ขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน (Post to Pre) แล้วขอเปลี่ยนกลับจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือน (Pre to Post) ภายในเดือนเดียวกัน จะไม่ได้รับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจนี้
3. ผู้ใช้บริการ my แบบรายเดือนปัจจุบัน ไม่สามารถขอเปลี่ยนมาใช้แพ็กเกจนี้ได้
 
เงื่อนไขแพ็กเกจ “my_Special-New_100”
1. ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดค่าโทรในประเทศนอกเครือข่าย 0.5 บาท/นาที (ไม่รวม VAT) และค่าบริการส่ง SMS ในประเทศ 0.5 บาท/ข้อความ (ไม่รวม VAT)
สามารถสมัครแพ็กเกจเสริม บริการ my แบบรายเดือน (Postpaid) เพิ่มได้ทุกแพ็กเกจ
2. ผู้ใช้บริการที่สมัครใช้งานแพ็กเกจหลัก “my_Special-New_100”จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าสมัครแพ็กเกจเสริมแบบรายเดือน (Postpaid) ก่อน VAT 20% (ไม่รวมค่าสมัครบริการเสริมอื่นๆ) ทั้งนี้สิทธิ์ส่วนลดจะได้รับเมื่อผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม หลังจากที่แพ็กเกจหลัก“my_Special-New_100”มีสถานะเป็น Active แล้วเท่านั้น
3. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิก และหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลัก สิทธิ์ส่วนลดค่าสมัครแพ็กเกจเสริมจะสิ้นสุดลงทันที 
4. อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามแพ็กเกจเฉพาะการเรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึง ค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษหรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
5. อัตราค่าบริการแพ็กเกจดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขแพ็กเกจเสริม “my_Special-New_20Mbps.”
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อน จึงจะสมัครแพ็กเกจเสริมได้
 •  แพ็กเกจเสริม “my_Special-New_20Mbps” แบบรายเดือน (Postpaid) สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลัก แบบรายเดือน (Postpaid) ได้ทุกแพ็กเกจ
 • แพ็กเกจเสริม “my_Special-New_20Mbps” แบบเติมเงิน (Prepaid) สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลัก แบบเติมเงิน (Prepaid) ได้ทุกแพ็กเกจ
 • ผู้ใช้บริการย้ายค่ายเข้าบริการ my สามารถสมัครใช้บริการได้
 • โทรฟรีในเครือข่าย my หมายถึง โทรไปยังเลขหมายปลายทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ my เท่านั้น
 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริม เป็นสิทธิ์ใช้งานต่อรอบการใช้งาน 31 วัน ไม่สามารถทบยอดไปใช้งานรอบถัดไปได้
 • สิทธิ์การใช้งานโทรนอกเครือข่าย 60 นาที ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานโทรนอกเครือข่ายได้ 60 นาที เมื่อใช้ครบปริมาณ 60 นาที แล้ว หากมีการใช้งานโทรนอกเครือข่าย จะถูกคิดค่าบริการตามอัตราแพ็กเกจหลัก หรือ แพ็กเกจเสริมอื่นที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตปริมาณ 100GB. ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ไม่เกินความเร็วสูงสุดตามสิทธิ์ที่ได้รับ เมื่อใช้ครบปริมาณ 100GB. แล้ว จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 kbps.
 • ระยะเวลาใช้บริการตามแพ็กเกจเสริม นับจากวันที่สมัครใช้บริการถึงเวลา 23:59:59 น. เป็น 1 วัน ไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ
 • การสมัครแพ็กเกจเสริม บริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานจะเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมจะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ,  ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจเสริมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)