เน็ตเพลินเต็ม100

สมัครได้ทั้ง ลูกค้า my ปัจจุบัน / เปิดเบอร์ใหม่ / ย้ายค่ายมา my ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 ก.พ. 67

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เงื่อนไขแพ็กเกจเสริม “my_เน็ตเพลินเต็ม 100”
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 ก.พ. 67
 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อน จึงจะสมัครแพ็กเกจเสริมได้
 • แพ็กเกจเสริม “my เน็ตเพลินเต็ม100” แบบรายเดือน สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลักแบบรายเดือน (Postpaid) ได้ทุกแพ็กเกจสิทธิ์การใช้งานตามแพ็กเกจเสริม เป็นสิทธิ์ใช้งานต่อรอบการใช้งาน 31 วัน ไม่สามารถทบยอดไปใช้งานรอบถัดไปได้
 • สิทธิ์การใช้งานโทรนอกเครือข่าย 60 นาที ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานโทรนอกเครือข่ายได้ 60 นาทีเมื่อใช้ครบปริมาณ 60 นาที แล้ว หากมีการใช้งานโทรนอกเครือข่าย จะถูกคิดค่าบริการตามอัตราแพ็กเกจหลัก หรือ แพ็กเกจเสริมอื่นที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตปริมาณ 100GB. ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ไม่เกินความเร็วสูงสุดตามสิทธิ์ที่ได้รับ เมื่อใช้ครบปริมาณ 100GB. แล้ว จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 kbps.
 • ระยะเวลาใช้บริการตามแพ็กเกจเสริม นับจากวันที่สมัครใช้บริการถึงเวลา 23:59:59 น. เป็น 1 วัน ไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “SO_Prepaid_my_เน็ตเพลินเต็ม100_10Mbps._790Bht_100GB_186Days” วันที่ 1 ก.ค. 67 เวลา 14.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 2 ม.ค. 68 เวลา 23.59.59 น.
 • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมจะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
 • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจเสริมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
 • ระยะเวลาใช้บริการแพ็กเกจเสริมจะไม่ขยายตามระยะเวลาที่ขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust) หรือถูกระงับใช้บริการ (Suspended-Debt)
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกแพ็กเกจเสริม (Delete SO)/ เปลี่ยนเจ้าของ (Change Owner)/ เปลี่ยนระบบ (Swap Service)/ขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust)/ ถูกระงับใช้บริการ (Suspended-Debt)/ โอนย้ายเครือข่าย (Port Out)/(Disconnected-Cust) / ถูกยกเลิกบริการ (Disconnected-Debt) ก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้
 • ความเร็วสูงสุดตามจำนวนที่กำหนด หลังจากนั้นสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 kbps
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าเครื่องอุปกรณ์
 • แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot ที่ผิดจากการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติหรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใดๆ ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งานดังข้างต้น หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดปริมาณ ลดความเร็ว หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจำหน่ายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
กลุ่ม my เน็ตเพลินเต็ม 100 (ทั้งแบบเติมเงิน และแบบรายเดือน)
• เน็ตเพลินเต็ม100_2Mbps._350 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.0034 บาท/MB.
• เน็ตเพลินเต็ม100_2Mbps._600 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.01 บาท/MB.
• เน็ตเพลินเต็ม100_2Mbps._1200 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.01 บาท/MB.
• เน็ตเพลินเต็ม100_4Mbps._450 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.0044 บาท/MB.
• เน็ตเพลินเต็ม100_4Mbps._750 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.0073 บาท/MB.
• เน็ตเพลินเต็ม100_4Mbps._1390 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.0136 บาท/MB.
• เน็ตเพลินเต็ม100_10Mbps._490 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.0048 บาท/MB.
• เน็ตเพลินเต็ม100_10Mbps._790 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.0077 บาท/MB.
• เน็ตเพลินเต็ม100_10Mbps._1440 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.10 บาท/นาที และ อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.014 บาท/MB.
• เน็ตเพลินเต็ม100_15Mbps._500 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.0049 บาท/MB.
• เน็ตเพลินเต็ม100_15Mbps._830 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.0081 บาท/MB.
• เน็ตเพลินเต็ม100_15Mbps._1490 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.10 บาท/นาที และ อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.014 บาท/MB.