ลูกค้า NT เน็ตบ้าน/โทรศัพท์บ้าน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

Terms and Conditions
เงื่อนไขการรับสิทธิ์สมัครใช้บริการกลุ่มแพ็กเกจ “my NT Family Max Speed” และ“my NT Family Extreme”
 • รับสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการปัจจุบันของบริการ NT Broadbrand หรือบริการ NT Fixed Line ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติเท่านั้น  (ทั้งในนามองค์กร (Corporate) และ บุคคล (Individual)) โดยผู้ขอรับสิทธิ์ต้องแสดงใบแจ้งค่าใช้บริการ หรือ ใบเสร็จรับเงินที่เป็นตัวจริง ของบริการ NT Broadbrand หรือบริการ NT Fixed Line อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ขอรับสิทธิ์ (1 ใบ/1 สิทธิ์) ณ ศูนย์บริการ NT ทั่วประเทศ
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สมัครใช้บริการสามารถเปิดเบอร์ใหม่ (NEW), ย้ายค่ายเข้าบริการ my แบบรายเดือน หรือเปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นรายเดือน (Pre to Post) จำกัดสิทธิ์สมัครใช้บริการได้ 3 เลขหมาย ต่อ 1 วงจร NT Broadbrand หรือ 1  เลขหมาย NT Fixed Line
 • รับฟรี** Sim Card บริการ my แบบรายเดือน (Postpaid)
 • สำหรับผู้ที่ขอรับสิทธิ์สมัครใช้บริการในนามองค์กร (Corporate) กำหนดให้ต้องเปิดเลขหมาย my ในนามเดียวกับใบแจ้งค่าใช้บริการที่มาแสดงเท่านั้น
 • ระยะเวลาขอรับสิทธิ์สมัครใช้บริการตั้งแต่สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 66 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67
 • สิทธิ์ใช้บริการตามแพ็กเกจที่กำหนด จะสิ้นสุดลงทันที เมื่อผู้ใช้บริการขอยกเลิกใช้บริการเลขหมาย(Terminate), เปลี่ยนโปรโมชั่น (Change Package), โอนย้ายเครือข่าย
 • เงื่อนไขการสมัครใช้แพ็กเกจ “my NT Family Max Speed” และ“my NT Family Extreme”
 • ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดค่าโทรในประเทศ 1 บาท/นาที, ค่าบริการส่ง SMS ในประเทศ 2 บาท/ข้อความ, และค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษ หรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าเครื่องอุปกรณ์
 • แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot ที่ผิดจากการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติหรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใดๆ ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งานดังข้างต้น หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดปริมาณ ลดความเร็ว หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจำหน่ายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  อัตราค่าบริการเฉลี่ย รายแพ็กเกจ "my NT Family Max Speed”
 • แพ็กเกจหลัก my NT Family Max Speed 399 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.10 บาท/นาทีและอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.019 บาท/MB
 • แพ็กเกจหลัก my NT Family Max Speed 499 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.10 บาท/นาทีและอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.012 บาท/MB
 • แพ็กเกจหลัก my NT Family Max Speed 599 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.10 บาท/นาทีและอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.011 บาท/MB
 • แพ็กเกจหลัก my NT Family Max Speed 699 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.10 บาท/นาทีและอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.009 บาท/MB
 • แพ็กเกจหลัก my NT Family Max Speed 899 มีอัตราค่าบริการค่าโทรเฉลี่ย 0.10 บาท/นาทีและอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.010 บาท/MB

  อัตราค่าบริการเฉลี่ย รายแพ็กเกจ "my NT Family Extreme”
 • แพ็กเกจหลัก my Family Extreme 399 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.013 บาท/MB
 • แพ็กเกจหลัก my Family Extreme 499 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.012 บาท/MB
 • แพ็กเกจหลัก my Family Extreme 599 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.012 บาท/MB
 • แพ็กเกจหลัก my Family Extreme 899 มีอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 0.013 บาท/MB